Przedszkole Miejskie nr 10 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

 

 • PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA
 • DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

  w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W OSTROŁĘCE

   

   

  Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

   

  Lp.

  Zakres działalności

  Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

  Sposób realizacji

  Termin

  1.

  Powołanie koordynatora ds. dostępności

  dyrektor

  zarządzenie nr 9/2020

  23.10.2020

  2.

  Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych koordynatora ds. dostępności

  dyrektor

  strona BIP Przedszkola Miejskiego nr 10

  do 05.11.2020

  3.

  Analiza stanu obiektu pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i opracowanie deklaracji dostępności

  koordynator

  kontrola obiektu pod względem: -architektonicznym
  - cyfrowym
  - informacyjno - komunikacyjnym

   

  opublikowanie na stronie internetowej deklaracji dostępności

  do 10.11.2020

   

   

   

   

   

  do 15.11.2020

  4.

  Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych Przedszkole miejskie nr 10 nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

  koordynator

  zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienia wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienia kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

  realizacja w całym okresie działania koordynatora

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  koordynator

  strona BIP Przedszkola Miejskiego nr 10

  do 30.11.2020

   

   

  6.

  Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

  koordynator

  uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad

  31.12.2020

  7.

  Sporządzenie raportu

  koordynator

  przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 10 oraz upublicznienie jego treści na stronie BIP przedszkola

  11.03 2022 kolejne w terminach przewidzianych w Ustawie (art. 11)